Biatorbágyi Tájvédő Kör egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

az Egyesület alapítói és tagjai a közhasznú jogállás megszerzése érdekében az 1989. június 21-én kelt Alapító Okiratukat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint módosítják:

Alapszabálya

I. Általános rendelkezések

1.§ Az egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
A szervezet nevének rövidítése: BTK
Az alapítás éve: 1989
A nyilvántartásba vétel száma: TSZ.609/89 (TE-540, TE-3406)
A szervezet működési területe: Biatorbágy és környéke
A szervezet székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3

2.§ Az egyesület személye: Az egyesület az 1989. évi II törvény 1.(4) bek., illetőleg a Polgári Törvénykönyv 57.§-a alapján a magyar joghatóság hatálya alá tartozó olyan belföldi jogi személyiségű szervezet, amely közhasznú, nyereségre nem törekvő, párt semleges társadalmi szervezet.

II. Az egyesület célja és feladata:

3.§ Az egyesület általános célja a helyi természetvédelem, tájvédelem, hagyományőrzés érdekében való közös cselekvő fellépés.

4.§ Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő

1. kutatás, ismeretterjesztés,
2. kulturális tevékenység,
3. kulturális örökség (helyi tudás) megóvása,
4. környezetvédelem, (tájban gondolkodás)
5. helyi értékvédelem,
6. természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme)

5.§ Az egyesület céljai elérése és feladatainak végrehajtása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

o akciókat szervez a falu szépítéséért, táji és épített környezetünk védelméért
o aktívan részt vesz a helyi környezet- és természetvédelemben
o ismeretterjesztő tevékenységet folytat a helyi táj, természet és kulturális örökség védelmének népszerűsítéséért és a helyi feladatok jobb megértéséért
o mozgósítja a helyi lakosságot, különösen a fiatalságot a település védelméért
o tevékenyen részt vesz a széleskörű helyi madárvédelemben
o elősegíti az igényes helyi építkezést, törekszik az építészeti aránytalanságok kiküszöbölésére
o helytörténeti és helyi természetvédelmi kutatásokat folytat
o cselekvően részt vesz a helyi kulturális örökség védelmében
o részt vesz a helyi környezetvédelmi oktatásban és környezeti nevelésben
o támogatja a helyi turizmus fejlődését
o hozzájárul, hogy a településre újonnan költőzők megismerjék a település értékeit
o fellép a hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos gondok megoldásáért
o vízminőség- és vízgyűjtővédelemmel foglalkozik
o dokumentálja, és nyilvánossá teszi a helyi értékeket és negatívumokat egyaránt
o cselekvési területén együttműködik a helyi önkormányzattal, gyakorolja véleményező és javaslattételi jogát, illetve civil kontrollt alkalmaz
o valamint együttműködik más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, segítve egymás munkáját és erősítve hatékonyságát
o céljai érdekébenvállalkozási tevékenységet végez

III. Az Egyesület közhasznúsági besorolása:

6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és a jelen alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat.

7.§ Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokból, tevékenysége eredményeiből tagjain kívül mások is részesülnek.

8.§ Esetleges vállalkozási tevékenységet az egyesület, a közhasznú céljainak és feladatainak minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 4.§-ban meghatározott, cél szerinti tevékenységére fordítja.

9.§ Az egyesület céljai megvalósítása során sem közvetve, sem közvetlenül nem folytat politikai tevékenységet, az országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít, illetve jelöltet anyagilag nem támogat. Az egyesület pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el.

IV. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

10.§ Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek

1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar nagykorú állampolgár, illetve egyéb természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amennyiben az Egyesület céljaival egyetértenek, azok elérésében közreműködnek, az Alapszabályt elfogadják és az abban leírt tagsági viszonyból eredő kötelezettségeiknek teljesítését vállalják.

2. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek magyar és külföldi állampolgárok, egyéb bel- és külföldi természetes és jogi személyek, amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét. A pártoló tagok tagdíjat nem fizetnek, hozzájárulásuk mértékét és módját pártoló tagként való felvételük során a BTK-val kötött megállapodásuk határozza meg.

3. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a természetes személyek, akik közéleti, társadalmi, tudományos vagy művészeti tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak az Egyesület céljainak megvalósulásához.

4. A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal, valamint a tagdíj befizetésével jön létre. A tagnyilvántartást az Egyesület pénztárosa végzi.

11.§ A tagsági viszony megszűnik:

* kilépés
* a tag halála
* törlés
* kizárás
* a jogi személy megszűnésével
* a BTK Egyesület jogutód nélküli megszűnésével

A tag a kilépési szándékát írásban köteles bejelenteni. A tagsági jogok és kötelességek a kilépés bejelentésének az Egyesülethez történő beérkezésének napján szűnnek meg. A kilépés a tag önkéntes elhatározásán alapul.

A tag törlésre kerül, ha a vállalt anyagi hozzájárulás fizetését egy évnél hosszabb ideje elmulasztja és tartozását írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi.

Kizárás abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem teljesíti, tevékenysége nyilvánvalóan sérti az Egyesület érdekeit. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy az Egyesületet sértõ tevékenysége megszüntetésére az elnökség előzetesen, írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását vagy változtat tevékenységén. A kizárási javaslatot az elnökség terjeszti a közgyűlés elé. Kizárási indítványt bármely tag tehet az elnökségnek. A vezetőség szótöbbséggel határoz a kizárási javaslatról. Kizárásról a közgyűlés dönt.

V. A tagok jogai és kötelezettségei:

12.§ A tagok jogai:

1. A közgyűlésen felszólalási, tanácskozási, szavazati joggal rendelkeznek, egyébként észrevételezési, javaslattételi joggal rendelkeznek az egyesület különböző szerveinél, tisztségviselőinél az egyesületet érintő bármely kérdésben. Részt vesznek az egyesület vezető szerveinek, tisztségviselőinek a megválasztásában.

2. Az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók kizáró ok hiányában. Kizáró ok, ha a tag büntetett előéletű, vagy a tag részéről összeférhetetlenség áll fenn.

3. Az Egyesület rendes tagjai jogosultak új tag felvételét javasolni, illetőleg a tag kizárására indítványt tenni.

4. A rendes tag jogosult az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
5. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni, az Egyesület rendezvényein részt venni.

6. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az egyesület munkájában, az egyesület ülésein, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, napirendre javaslatot tenni, az egyesület működésével kapcsolatban bármely kérdésben észrevételt, javaslatot tenni.

13.§ A tagok kötelességei:

1. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek az Alapszabályt, a közgyűlés, az elnökség törvényes rendelkezéseit megtartani.

2. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek – lehetőségeik és képességeik szerint – az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az Egyesület anyagi eszközeinek gyarapításában és megóvásában közreműködni, az Egyesület szervezeti életében részt venni, eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani.
3. A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni, illetve a vállalt közreműködést vagy anyagi hozzájárulást teljesíteni.

4. A pártoló és tiszteletbeli tagok kötelessége az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása és az Alapszabály elfogadása.

VI. Az Egyesület szervezete
14.§ Az Egyesület szervei:

* közgyűlés
* elnökség
* ellenőrző bizottság

15.§ Az egyesület tisztségviselői:

1. elnök
2. alelnök
3. titkár
4. pénztáros

16.§ A Közgyűlés:

1. A közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, mely a tagok összességéből áll.
1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze.
2. A közgyűlésre a meghívást írásban, a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével, 10 nappal előbb meg kell tenni. A napirend a közgyűlésen kiegészíthető, módosítható, azt a közgyűlés, szavazással fogadja el.
3. 3 évente tisztújító közgyűlést kell tartani.
4. Az elnökség rendkívüli közgyűlést köteles összehívni 30 napon belül, ha azt a bíróság elrendeli, vagy az elnökség határozata szerint erre szükség van, vagy a tagok 1/3-a a cél megjelölésével, írásban kéri.
5. A közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni.
6. A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. Az Egyesület a közgyűlés üléseit nyilvánosan tartja, az egyesület elnöke a közgyűlés helyét és időpontját a helyben szokásos módon közzéteszi.

2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. az elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása, felmentése
2. a munkaterv, az Alapszabály és a programnyilatkozat szerkesztése, elfogadása, módosítása
3. az éves költségvetés elfogadása
4. a vezetőség és a felügyelő bizottság előző évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének (az 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3) kötelező tartalmi elemei szerint) megtárgyalása, elfogadása
5. az éves program megtárgyalása, elfogadása
6. a tagdíj mértékének meghatározása
7. döntés tag kizárásról
8. az Egyesület szétválásának, összeolvadásának vagy feloszlatásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása
9. döntés gazdasági társaság, intézmény vagy alapítvány létrehozásáról
10. döntés az Egyesület esetleges vállalkozási tevékenységéről
11. az Egyesület tisztségviselői és tagjai részére jutalmat állapíthat meg
12. dönt mindazon indítványok tárgyában, amelyek szabályszerűen a közgyűlés napirendjére kerülnek
13. dönt mindazokban a kérdésekben, amit maga a hatáskörébe sorol, amit a jogszabály vagy az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyben a döntést magának fenntartotta.

3. a.) A közgyűlés határozatképes, amennyiben azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanazon a napon – változatlan napirend mellett – fél órával később, az eredetileg határozatképtelen közgyűlés, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ennek tényét a meghívóban jelölni kell.

4. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály 16.§ (2)b, c, d, h, i, j, pontjaiban meghatározott eljárásaiban, az Alapszabály elfogadásához, illetve módosításához,

6. Titkos szavazást kell lebonyolítani az elnök, az alelnök, a titkár, a pénztáros és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztásakor, valamint, ha az Alapszabály így rendelkezik, vagy ha a közgyűlés szótöbbséggel így határoz.

17.§ Az Elnökség:

1.

1. Az elnökséget az elnök, az alelnök és a titkár alkotják. Megbízásukat 3 évre kapják.
2. Az elnökség két közgyűlés között az Egyesület vezető szerve. Gondoskodik a közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról.
3. Az elnökség – a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével – az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedhet és dönthet.
4. Az elnökség tagjai a polgári jog általános szabályai szerint képviseleti joggal rendelkeznek. Az Egyesületet az elnökség képviseli, e jogkörét esetenként más tagra írásban átruházhatja.
5. Az elnökség szervezi és irányítja a szervezeti munkát, melyről a közgyűlésnek számol be.
6. Javaslatot tesz a közgyűlésnek tag kizárására.
7. Az elnökség gyakorolja a főállású alkalmazott felett a munkáltatói jogok közül a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi felelőségre vonás, valamint a munkabér meghatározásának jogát. Az elnök javaslata alapján dönt a jutalmazás mértékéről. Az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
8. Az elnökség a kizárólagos hatáskörök kivételével feladatait az elnökre ruházhatja át.
1. Az elnökség kizárólagos hatásköre.
9. A vezetőség éves munkatervének a megállapítása, az Egyesület éves költségvetésének az elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése, az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) bekezdésének megfelelő közhasznúsági jelentés elkészítése és előterjesztése a közgyűlésnek, továbbá a közgyűlés elé kerülő határozati javaslatok elkészítése.
10. állandó vagy ideiglenes jellegű munkabizottságok létrehozása és beszámoltatása
11. döntés a nem tagok felajánlásainak elfogadásáról
12. a munkabéren felüli juttatások, díjazások mértékének és feltételeinek meghatározása
13. az eseti és állandó szakértők, továbbá az alkalmazottak részére jutalmat, munkadíjat állapíthat meg
14. az elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.

2.

1. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket az Elnök hívja össze, a napirendi javaslat jelzésével. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. Határozatképes, ha az ülésen az elnökség több mint fele jelen van. Ülésein belső törvényességi felügyeletként részt vesz tanácskozási joggal az ellenőrző bizottság delegált tagja.
2. Az elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében az elnökségi ülésről szóló tájékoztatást közzé kell tenni.
3. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, amennyiben az elnök akadályoztatása esetén nincs jelen az ülésen, az alelnök szavazata dönt.
4. Az elnökség határozatait azokkal, akikre rendelkezést tartalmaz, írásban, az átvételt igazoló módon közölni kell.
5. Az elnökség döntései nyilvánosak, az alapszabály 26.§ szerint abba bárki betekinthet.
6. Az elnökségi ülésről emlékeztetőt kell felvenni, amely tartalmazza az ülésen elhangzott lényeges hozzászólásokat, a meghozott határozatokat, a vezetőségi tagok szavazatát. Az emlékeztetőt az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök és a jegyzőkönyvet vezető írja alá.

18.§ Az Ellenőrző Bizottság, mint felügyelő szervezet
1.

1. Az Egyesület és az elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét 2 tagú ellenőrző bizottság kíséri figyelemmel. Az ellenőrző bizottság elnökből és egy tagból áll. Mindkettőjüket a közgyűlés titkos szavazással választja meg, 3 éves időtartamra.
2. Az ellenőrző bizottság tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, nem állhatnak továbbá az egyesülettel érdekeltségi, üzleti viszonyban, továbbá az egyesület tisztségviselőivel nem állhatnak hozzátartozói (Ptk. 685.§ b.pont) viszonyban.
3. Az ellenőrző bizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje az Egyesület alapszabály és jogszabályok szerinti működését. Ellenőrzi a pénzügyi gazdálkodást. Az ellenőrző bizottság ellenjegyzi a költségvetést és a közhasznúsági jelentést.
4. Az ellenőrző bizottság az ellenőrzése során jogosult az egyesület könyveibe, irataiba betekinteni, az egyesület vezetőségétől, tisztségviselőitől jelentést, felvilágosítást kérni. Az ellenőrző bizottság az ellenőrzéséről az Egyesület elnökét értesíteni köteles.
5. Tevékenységéről, megállapításairól a zárszámadás elkészítésekor, jelentést tesz a közgyűlésnek. Az Egyesület működési-szakmai-gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést.
6. Az ellenőrző bizottság delegált tagja tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein.
7. Az ellenőrző bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az elnökséget. Amennyiben észrevételei alapján az elnökség, nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, az ellenőrző bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az elnöknek rendkívüli elnökségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, az ellenőrző bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy alapszabály-sértést tapasztal és észrevételei nyomán sem az elnökség, sem a közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az illetékes ügyészséghez kell fordulnia.
8. Munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. Ha ennek pénzügyi kihatása van, akkor ezt csak a közgyűlés jóváhagyásával teheti meg.

VII. Az Egyesület tisztségviselői:

19.§ Az egyesület elnöke:

1. Az egyesület elnökét a közgyűlés választja meg 3 évi időtartamra. Az egyesület elnöke az egyesületben más tisztséget nem viselhet.
2. Az egyesület elnöke képviseli az Egyesületet, gondoskodik az alapszabály és a testületi szervek határozatainak betartásáról és ellenőrzi azt.
3. Az elnökségi ülések és a közgyűlések között irányítja az Egyesület munkáját.
4. Összehívja az elnökség üléseit, és azokon elnököl
5. A jóváhagyott költségvetés alapján irányítja az Egyesület gazdálkodását, felel a gazdálkodási és pénzügyi szabályok betartásáért. Az Egyesület költségvetését, zárszámadását és közhasznúsági jelentését az elnökség elé terjeszti.
6. Az elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.
7. Munkáltatói jogot gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett. Felügyeli és ellenőrzi a titkár munkáját.
8. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnökségnek.
9. Akadályoztatása esetén hatáskörének gyakorlását az alelnökre ruházhatja.
10. A tisztség társadalmi megbízatásban is betölthető.

20.§ Az egyesület alelnöke:

1. Az egyesület alelnökét a közgyűlés választja meg 3 évi időtartamra. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza, illetve az elnök akadályoztatása esetén, az akadályoztatás ideje alatt helyettesíti az elnököt, ellátja az elnök feladatait és kötelezettségeit, megilletik mindazon jogok, amelyeket az elnök gyakorol. Az egyesület alelnöke az egyesületben más tisztséget nem viselhet.
2. Szavazati joggal részt vesz az elnökség ülésein.
3. A téma megjelölésével kezdeményezheti elnökségi ülés összehívását.
4. Az elnökkel együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.
5. A tisztség társadalmi megbízatásban is betölthető.

21.§ Az egyesület titkára:

1. Az egyesület titkárát a közgyűlés választja meg 3 évi időtartamra. Tevékenységét önállóan, az elnök felügyelete mellett végzi. Szervezi az Egyesület napi működését, az elnökség munkájához biztosítja a szükséges feltételeket. Felel az Egyesület gazdálkodásáért, az ügykezeléséért. Előkészíti az Egyesület zárszámadását, a költségvetést és a közhasznúsági jelentést, azt az elnök elé terjeszti. Ellenjegyzési jogot gyakorol.
2. Szavazati joggal részt vesz az elnökség ülésein.
3. Az elnökkel együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.
4. A munkájáról rendszeresen beszámol az elnöknek és az elnökségnek. A munkakör főállásban vagy társadalmi megbízatásban is betölthető.

22.§ Az Egyesület pénztárosa:

1. Az egyesület pénztárosát a közgyűlés választja meg 3 évi időtartamra.
2. Vezeti a tagok nyilvántartását
3. Házi pénztár kezelése, bizonylatok kiállítása.
4. A munkájáról rendszeresen beszámol az elnöknek és az elnökségnek.
5. A munkakör társadalmi megbízatásban is betölthető.

VIII. Az Egyesület gazdálkodása:
23.§ Az Egyesület bevételei:

1. Az állami, központi és önkormányzati költségvetésből és más állami forrásból nyújtott, a különböző pénzalapokból, alapítványoktól pályázat útján nyert támogatás.
2. Az Egyesület rendes és pártoló tagjai által fizetett tagdíjak.
3. A jogi és természetes személyek, gazdasági társaságok, más szervezetek felajánlásai, adományai.
4. Az Egyesület esetleges gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó nyereség.
5. Az Egyesület által szervezett különböző rendezvények, programok bevételei.
6. Az Egyesület a vagyonával a jogszabályoknak, a pénzügyi, számviteli szabályoknak és saját szabályainak megfelelően gazdálkodik, a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
7. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.
8. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.
9. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.
10. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel.
11. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik.
12. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a közhasznúsági jelentést, amelynek részei:
* a számviteli beszámoló,
* a költségvetési támogatás felhasználása,
* a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
* a cél szerinti juttatások kimutatása,
* a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke,
* a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege,
* a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló.

24.§ Gazdasági munkatárs:

1. A gazdasági feladatok ellátására tiszteletdíjas vagy főállású munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmazás módja felől az elnökség dönt. A munkáltatói jogokat az elnök, illetve az elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat a titkár gyakorolja.
2. A gazdasági munkatárs felel az Egyesületre vonatkozó gazdasági és pénzügyi szabályok betartásáért. Gondoskodik a leltár elkészítéséről és naprakészen tartásáról.
3. Előkészíti a költségvetést, a zárszámadást és a közhasznúsági jelentést, azt a titkárnak bemutatja.
4. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

25.§ Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés jogosult dönteni. Feloszlatása vagy megszűnésének megállapítása esetén vagyona csak az egyesületi céloknak megfelelően használható fel.

IX. Ügyviteli szabályok

26.§ A határozatok rendje:

1. A közgyűlést az elnök nyitja meg, ezt követően a vezetőség javaslata és a közgyűlésen résztvevő egyesületi tagok további javaslata alapján, a közgyűlés nyílt szavazással és szótöbbséggel megválasztja a közgyűlés levezető elnökét, valamint a háromtagú mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottságot.
2. A mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésre érkező egyesületi tagok, a szavazásra jogosult rendes tagok jegyzése, a közgyűlés határozatképességének vagy határozatképtelenségének megállapítása, határozathozatalkor, választáskor a nyíltan vagy titkosan leadott szavazatok összeszámolása, a szavazás eredményének megállapítása
3. Az Egyesület vezetőségének, ellenőrző bizottságának, tisztségviselőinek, továbbá az Egyesület esetleges további szervének a megválasztása esetén, a közgyűlésen résztvevő egyesületi tagok által javasolt, választható személyekből a mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottság jelölő listát állít össze és a jelölő listán szereplő személyekből kerülnek megválasztásra az említett tisztséget betöltő személyek. Megválasztottnak az minősül, aki a legtöbb, illetőleg akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapják.
4. A testületek a határozataikat az alapszabály előírásai szerint egyszerű, vagy minősített szótöbbséggel, nyílt vagy titkos szavazással hozzák.
5. Szavazni igennel, nemmel vagy tartózkodom formával lehet. Nyílt szavazás esetén a szavazás kézfelemeléssel történik. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólappal történhet.
6. A közgyűlésen meghívás alapján bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés számukra megszavazhatja.
7. A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet, az elnökség és az ellenőrző bizottság üléseiről emlékeztetőt kell vezetni. A jegyzőkönyvnek és az emlékeztetőknek tartalmazniuk kell különösen:
* a megjelent szavazóképes tagok számát
* a határozatképességet,
* a véglegesített napirendet,
* a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
* a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
* a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát

8. A jegyzőkönyvet és az emlékeztetőket hitelesítik:
* a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,
* az elnökségi emlékeztetőt a jegyzőkönyv-vezető és az elnök,
* az ellenőrző bizottsági emlékeztetőt a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke.

9. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
* a határozat véglegesített szövegét,
* a határozathozatal időpontját,
* annak érvényességi körét, hatályát,
* a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát
* a közgyűlés határozatait azokkal, akikre rendelkezést tartalmaz, írásban, az átvételt igazoló módon közölni kell.

27.§ Az Egyesület működésének nyilvánossága:

1. Az Egyesület a közgyűlés üléseit nyilvánosan tartja, az egyesület elnöke a közgyűlés helyét és időpontját a helyben szokásos módon közzéteszi.
2. Az elnökségi üléseken a részvételi szándék előzetes bejelentése mellett bárki részt vehet, kivéve, ha a magántitok, üzleti titok, vagy az Egyesület méltányolható érdeke a nyilvánosság kizárását indokolja.
3. Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is.
4. Az Egyesület éves közhasznú jelentésébe bárki betekinthet, arról – saját költségére – másolatot készíthet. A működésével kapcsolatos irataiba az elnök előzetes hozzájárulásával bárki szabadon betekinthet, de arról másolatot nem készíthet.
5. A közgyűlés által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig az Egyesület honlapján www.biatorbagyitajvedokor.hu megjelenteti. (1997.évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről, 19§ 5 pontja)

28.§ A testületi összeférhetetlenség:

1. A testület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (PTK. 685.§ b. pontja) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
2. Nem lehet az Egyesület elnöke vagy elnökségi tagja az a személy, aki:
* az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója,
* az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve: 28.§ a.) pontban foglaltak), illetve hozzátartozója,
* két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg.

3. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja:
* az elnök és az elnökségi tag, illetve ezek hozzátartozója,
* az a személy, aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója,
* az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve: 28.§ a.) pontban foglaltak), illetve hozzátartozója,
* két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg.

X. Záró rendelkezések

1. Az éves tagsági díj mértékét a közgyűlés állapítja meg.
2. Az Egyesület a pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártot nem is támogat.
3. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II törvény, az 1997. évi CLVI. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezési az irányadók.
4. Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet az illetékes ügyészség a reá irányadó szabályok szerint látja el.

A jelen alapszabályt a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület tagjainak közgyűlése, a mellékelt jelenléti ív szerint fogadta el, 2005.szeptember 23-án, a módosításokat 2005.november 29-én.

Jelen okirat az Egyesület 1989. június 21-én elfogadott alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

Biatorbágy, 2005. november 29.

A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2005. évi beszámolója

Egyesületünk 2005.12.15-én közhasznú szervezetté vált, ennek keretében vállaltuk, folytatjuk a helyi környezet-, természet- és helyi értékvédelmet, ismeretterjesztést az alapszabályunkban is említett témákban.
Egyesületünk 2005. évben a korábbi évekhez hasonlóan megrendezte a Víz Világnapi kirándulását Biatorbágy forrásainak és kútjainak megkeresésével. Közben vízvizsgálatokat végeztünk és beszélgettünk a felkeresett vízlelőhelyekről.
A Madarak és fák napi iskolásoknak szóló vetélkedőt a Madár-forrás mellett tartottuk. A rendezvényt madárismertető előadás zárta, itt egerészölyvvel, vándorsólyommal, hollóval, és uhu bagollyal is találkozhattak az érdeklődők.
Támogattuk a Föld napja tiszteletére, négy település tanulói által készített Vándorkiállítást.
A Szent Iván napon kisebb kiállítással mutattuk be egyesületünket.
Januárban fórumot rendeztünk szakértők és helyi civil szervezetek bevonásával a helyi értékvédelmi rendelet megalkotásával kapcsolatban, itt közös állásfoglalás is született. Ebben a témában az év folyamán több egyeztetésen és bejáráson vettünk részt.
Rendszeresen szedtük a szemetet és karbantartottuk a biatorbágyi Madár-forrás környékét. A nyár folyamán átfestettük a közelében található kerítést, a padokat és asztalokat.
Három helyi civil szervezet (Zsámbéki-medence Életminőség Egyesület, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Biatorbágyi Tájvédő Kör), a Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata és helyi vállalkozók közös munkájának köszönhetően 300 platánfa csemetét ültettünk Etyek és Biatorbágy között. A ?Családfasor? ültetésben 14 egyesület és mintegy 130 család vett részt.

Pályázataink:
A fasor ültetéséhez 100.000,- Ft-ot nyertünk az Önkormányzat pályázatán. Ezt az összeget a platánok vásárlására fordítottuk. A Nemzeti Civil Alap Program 2005. évi II. fordulós működési költség pályázatán 300.000,- Ft-ot nyert szervezetünk, amelyből 84.120,- Ft-ot dologi kiadásokra, 215.880,-Ft-ot pedig felhalmozási kiadásokra használt fel. A pénz kifizetése 2006. évben történt, de az elszámolási tételek 2005. éviek.

Dologi kiadások:
Kommunikációs költségeink közé soroltuk a honlapunk éves fenntartási díját, szaklapok és szakkönyvek vásárlását, posta költségeinket. Erre a tételsorra összesen 30374,- Ft-ot számoltunk el.
Kisértékű irodai tárgyieszköz beszerzése cím alatt az egyesület működéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok kerültek elszámolásra, valamint ide soroltuk a faültetési projektünkhöz felhasznált kartonok, pausz papírok és filcek vásárlására fordított összegeket. Összesen 22488,- Ft-t.
7250,- Ft-os tételben szerepel fotókidolgozás, melyet a honlapunkhoz, és helyi rendezvényeken egyesületünk bemutatására és propagálására használtunk fel.
Szikra Ágnes a Madarak és Fák napja rendezvényünkre szállította oda-vissza a bemutatót tartó madarászt. Ezért 10000,- Ft útiköltség térítést fizettünk. Tüske Emil 13000,- Ft útiköltség térítést kapott a platánfasor ültetés szervezésének útiköltség kiadásához.

Felhalmozási kiadások:
A pályázat lehetőséget biztosított egy projektor megvásárlásához, melyre 215.880,- Ft-ot költöttünk, melyet 2006-ban vásároltunk meg.
Az Egyesület életében először a tavalyi évben kapott a felajánlott adó 1%-ból. A befolyt 33.820,- Ft-ot az ismeretterjesztő programokra használtuk fel.

Biatorbágy, 2006. szeptember 26.

Tüske Emil
elnök

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2005. évi pénzügyi beszámolója

Banki nyitó: 293003,- Ft
Banki bevétel: 136048,- Ft
Banki kiadás: 289346,- Ft (165.000,-Ft pénz kivét)
Bank egyenleg: 139705,- Ft (2005. évi záró egyenleg)
Pénztár nyitó: 41154,- Ft
Pénztár bevétel: 623000,- Ft, (165.000,- Ft pénz kivét szerepel benne)
Pénztár kiadás: 648790,- Ft
Pénztár egyenleg: 15364,- Ft (2005. évi záró egyenleg)
Összes bevétel: 928.205,- Ft

Banki és pénztár nyitó: 334157,-Ft

Bevételek: 594.048,-Ft
Önkormányzat pályázat: 100000,-Ft
Adó1%-ból támogatás. 33820,-Ft
banki kamat: 2228,-Ft
tagdíj: 52000,-Ft
támogatás: 376000,-Ft
üzemviteli kölcsön: 30000,-Ft

Összes kiadás: 773.136,- Ft

Programok költségei: 664.843,- Ft
Ismeretterjesztésre fordított összegek.
2004 évi Tájvédő Krónika nyomdai díj: 110.000,- Ft
Víz világnapi kirándulás: 12.710,- Ft
Madarak és fák napja: 41.000,- Ft
A Föld napja vetélkedő: 16.193,- Ft
Környezet- és természetvédelemre fordított összegek.
Madár forrás karbantartása: 4.332,- Ft.
Platánfasor ültetés össz. költsége: 480.608,- Ft.

Működési költségek: 108.293,- Ft
Ügyviteli költség: 35959,- Ft (posta, irodaszer, nyomtatvány):
Bank költség: 14346,- Ft
Szgk. Költség térítés: 24008,- Ft
Eszköz besz. (sörpad garn.): 33980,- Ft

Pénz maradvány: 155.069,- Ft
Bank egyenleg. 139705,- Ft
Pénztár egyenleg: 15364,- Ft

Egyesületünk a Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata által kiírt pályázaton a fasor ültetéséhez 100.000,- Ft-ot nyert. Ezt az összeget a platánok vásárlására fordítottuk. Az Egyesület az adó 1%-ból 33.820,- Ft-ot kapott, melyet az ismeretterjesztő programokra használt fel.
A Nemzeti Civil Alap Program 2005. évi II. fordulós működési költség pályázatán 300.000,- Ft-ot nyert szervezetünk, amelyből 84.120,- Ft-ot dologi kiadásokra, 215.880,-Ft-ot pedig felhalmozási kiadásokra használt fel. A pénz kifizetése 2006. évben történt, de az elszámolási tételek 2005. éviek.
Dologi kiadások:

Kommunikációs költségeink közé soroltuk a honlapunk éves fenntartási díját, szaklapok és szakkönyvek vásárlását, posta költségeinket. Erre a tételsorra összesen 30374,- Ft-ot számoltunk el. Kisértékű irodai tárgyieszköz beszerzése cím alatt az egyesület működéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok kerültek elszámolásra, valamint ide soroltuk a faültetési projektünkhöz felhasznált kartonok, pausz papírok és filcek vásárlására fordított összegeket. Összesen 22488,- Ft-t. 7250,- Ft-os tételben szerepel fotókidolgozás, melyet a honlapunkhoz, és helyi rendezvényeken egyesületünk bemutatására és propagálására használtunk fel. Szikra Ágnes a Madarak és Fák napja rendezvényünkre szállította oda-vissza a bemutatót tartó madarászt. Ezért 10470,- Ft útiköltség térítést fizettünk. Tüske Emil 13538,- Ft útiköltség térítést kapott a platánfasor ültetés szervezésének útiköltség kiadásához.
Felhalmozási kiadások:

A pályázat lehetőséget biztosított egy projektor megvásárlásához, melyre 215.880,- Ft-ot költöttünk, melyet 2006-ban vásároltunk meg.

Vezető tisztségviselőknek nem fizettünk ki semmiféle juttatást. Az Egyesületben mindenki társadalmi munkában dolgozott.

Leltárunkban szereplő tárgyak:
Digitális fényképezőgép, Magtár vasajtaja, Madárles információs tábla.

2005. évi eszközbeszerzésünk két sörpad garnitúra.

Biatorbágy, 2006. szeptember 26.

Loszman Anriett